EuroHeartCare 18-20 maj 2017 Jönköping

Reserapport från EuroHeartCare konferensen som hölls i Jönköping18-20 maj 2017
Själva kongressen hölls i Spira kulturcenter som ligger utmed Vätterns strand. Vädret var underbart och utsikten fantastisk.

Första dagens höjdpunkt var workshop kring EKG.
Andra dagen höll jag min föreläsning kring en studie ”Medication adherence in patients with pulmonary arterial hypertension or chronic thromboembolic pulmonary hypertension – A nationwide population-based survey” . Jag är nöjd med mitt framförande, fick intressantas frågor som jag kunde svara på.
Under dagen lyssnade jag på åtskilliga föredrag där person-centrerad vård var kärnan. Dessutom knöt jag värdefulla kontakter med en forskargrupp från Litauen och hade bra diskussion kring olika adherence-instrument.
Dagen toppades av att min poster “Health related quality of life, perception of treatment and psychosocial support in patients with pulmonary arterial hypertension or chronic thromboembolic pulmonary hypertension” vann pris som bästa poster i den psykosociala klassen.
Tredje dagen fokuserade jag på att lyssna på föreläsningar på patient- och närstående utbildningar samt e-hälsa. Det sistnämnda har vi bara sett toppen på isberget. I stort var kongressen mycket givande, gamla kontakter vårdades och nya knöts.
Stort tack för bidraget som gjorde att jag kunde delta på denna kongress.
Häljarp 15/11-17

Bodil Ivarsson

5e Nationella konferensen i palliativ vård, Stockholm 20-21/3 2018

Kort sammanfattning

Nationella konferensen i Palliativ vård går av stapeln vartannat år. Detta var den 5:e. Temat för årets konferens var ”Med rötterna mot Framtiden – fokus på det palliativa förhållningssättet”. Ett tema var på det tvärprofessionella teamarbetet, då teamarbetet är en central och självklar del av den palliativa vården. Det krävs att alla yrkeskategorier arbetar mot ett gemensamt mål och med gemensamma beslutsprocesser. Individerna utgör teamet och alla teammedlemmarna bidrar med sina kunskaper och sin kompetens. Andra föreläsningstema handlade om kommunikation, anhöriga och symtom. Man talade om döendet, patientens upplevelser, anhörigas upplevelser, förluster och sorg, om svårigheten att kommunicera sin sorg med andra, både med andra anhöriga, vänner och med oss som vårdpersonal. Kommunikation, närvaro, vikten av att hela tiden lyssna av önskemål och att sätta upp gemensamma mål tillsammans med patient och anhöriga belystes och gav morötter till att åka hem och fundera på hur jag och mina kollegor kan arbeta för att bli ännu bättre i framtiden än vad vi är idag.
Tack!
Stipendierapport-5e-nationella-konferensen
Jenny Kristensson

Barnveckan i Västerås, 180423-180426

En mycket bra konferens med intressanta föreläsningar som gav mycket nytt. Bra utställare med ny och bra information och intressanta samtal.
Det vi framför allt tar med oss är föreläsningarna om allergier och smörjteknik, det nya inom allergiforskning och att tidigt introducera ex. jordnötter och att allergi kan hållas i schack med hjälp av små portioner varje dag.
Kraniosyntos och hur viktigt det är att upptäcka detta tidigt.
Barn som far illa och studien som är på gång för att tidigt fånga barn med risk att fara illa och att sätta in adekvata åtgärder.

Reseberättelse-Barnveckan-2018

Johanna Bengtsson

5:e Nationella Konferensen för palliativ vård, Stockholm 2018-03-21

Väldigt bra konferens med mycket bra program som var riktad både till de professionella som jobbar dagligen med palliativ vård och även till kommunala vårdpersonal.
Temat för konferensen var från ”rötterna mot framtiden”. Vi fick en inblick i det historiska arbete som har genomförts från 1979 till 2017. Palliativ vård från början var inte en själv klart vårdform och våra pinonärer inom palliativ vård fick kämpa mycket för att övertyga beslutsfattarna om vikten av palliativ vård.
Vi fick ny kunskap inom palliativ vård i form av forsknings resultat och poster på många olika vetenskapliga forskning. Vi fick också inblick i andra palliativa verksamheter arbete och det som mest inspirerade mig och som jag tänker implementera i våra ASIH- palliativ vård i Lund var Clown inom palliativ vård. Clowner kan hjälpa patienter och deras anhöriga att glömma bort för en stund det jobbiga och bara vara närvarande i stunden och bara le.
Jag rekommenderar alla vårdpersonal att delta i palliativa konferenser för att få kunskap om palliativ vård. Palliativ vård behövs inom alla inriktningar inom vården och patienter kan dö på alla avdelningar och det är viktigt att all personal inom vården har god kunskap om döende processen.
Genom min deltagande i konferensen bidrog jag själv också till ny kunskap genom min poster som handlar om min senaste studie. Se (Bilaga)
Jag fick också nya kontakter med andra forskargrupp inom palliativ vård. Länken till konferensen för mer information:
www.palliativ2018.se

Hakima Karidar

5:e Nationella konferensen i palliativ vård, Stockholm, 21-22 Mars, 2018.

Den 21-22 mars 2018 arrangerades den 5:e nationella konferensen i palliativ vård i Stockholm. Konferensen vände sig till alla som är intresserade av den palliativa vården oavsett vårdform, vårdnivå eller diagnoser. Drygt åttahundra personer deltog. Temat var: med rötterna mot framtiden – fokus på det palliativa förhållningssättet. Det innebar att den palliativa vårdens historia i Sverige lyftes den första dagen och att visioner för framtiden belystes den andra dagen.
Peter Strang, läkare, professor i palliativ vård och författare, var en av de inledande talarna och lade grunden för konferensen när han talade utifrån Dame Cecily Saunders syn på helhetssyn. Om detta skrev Cecily Saunders 1988 och denna syn är fortfarande högst aktuell inom den palliativa vården idag vilket föreläsningarna på konferensen speglade.
I slutet av den första dagen var det en paneldiskussion i plenum bestående av några av de personer som till stor del utvecklade den palliativa vården i Sverige till det den är idag. Det blev tydligt att den palliativa vården i Sverige har vuxit fram ur ett gräsrotsperspektiv, att det är individer som har byggt en rörelse, som så småningom har mynnat ut i även politiska beslut. Panelen fick i slutet ge var sin spaning om vad som är viktigt att fokusera på idag och in i framtiden. Det som fastnade för mig var sjuksköterska och professor Birgit Rasmussens framtidsspaning om vikten av att få in Volontärer i palliativ vård. Hon menade även att det krävs en femte hörnsten i palliativ vård, nämligen Omvårdnad.
Den andra dagen ägnades plenum åt framtiden. Georg Engel, leg läk, med dr och verksamhetschef för den palliativa vården inom Stockholms sjukhem, delgav oss sitt span på framtida Palliativ vård. Det han framförallt tryckte på var att den digitala utvecklingen kommer att fortsätta och hur den kommer att underlätta för allt fler patienter att kunna vårdas hemma. Med ökad digitalisering kommer etiken att få en oerhört viktig och framstående roll.
De föreläsningar jag gick på var givande och höll en hög nivå. Eftersom jag just nu arbetar med ett projekt på min arbetsplats ASIH i Lund med att beskriva och strukturera stödet till Närstående, så var mitt personliga fokus för denna konferens Närståendes roll. Jag gick på flera föreläsningar på detta tema. Det som sticker ut är framförallt sjuksköterska och post-doc Maja Holms föreläsning om Närståendes sorg före och efter ett förväntat dödsfall. Förberedelse definieras som hur redo närstående upplever sig vara för att ge praktisk vård, känslomässigt stöd och för att hantera den egna stressen. Jag fick möjlighet att prata med Maja efter föredraget och fick därigenom hjälp att placera vårt eget närståendeprojekt i ett större sammanhang. Det var oerhört värdefullt.
Jag ställde ut min poster med titeln: ”Vad vill jag egentligen med resten av mitt liv?” som beskriver patienters upplevelse av att samtala om önskemål och prioriteringar i livets slut med hjälp av kort som samtalsverktyg. Jag hade flera spännande diskussioner kring hur samtalskorten kan underlätta det viktiga samtalet.
Ett stort och hjärtligt tack till Södra Sveriges Sjuksköterskehem för det stipendium jag fick för att kunna åka på konferensen. Tack!

Christa Pranter

EMS2018 Copenhagen, 16-18 april 2018, Köpenhamn

EMS2018 Copenhagen
It takes a system to save a life – ”Next is now”
En kortfattad summering av budskapen som givits under konferensen är att mer fokus måste läggas på faktorer som rör de första länkarna i kedjan-som-räddar-liv, dvs. mer fokus på samhället (dvs. HLR-utb/använda hjärtstartare) och mer forskningsfokus /inovation på larmcentralerna för att förbättra identifieringen av hjärtstopp i 112-samtal och mer fokus på hur vi kan förbättra larmoperatörens telefonguidning av hjärt-lungräddning till uppringaren.
Ett större fokus kring hjärtstoppsforskning måste vidare ligga på global nivå, där man arbete över kontinenter och det är essentiellt med enhetligt rapportering i nationella kvalitetsregisters så att internationella jämförelser är genomförbara.

Cecilia Andréll