5e Nationella konferensen i palliativ vård, Stockholm 20-21/3 2018

Kort sammanfattning

Nationella konferensen i Palliativ vård går av stapeln vartannat år. Detta var den 5:e. Temat för årets konferens var ”Med rötterna mot Framtiden – fokus på det palliativa förhållningssättet”. Ett tema var på det tvärprofessionella teamarbetet, då teamarbetet är en central och självklar del av den palliativa vården. Det krävs att alla yrkeskategorier arbetar mot ett gemensamt mål och med gemensamma beslutsprocesser. Individerna utgör teamet och alla teammedlemmarna bidrar med sina kunskaper och sin kompetens. Andra föreläsningstema handlade om kommunikation, anhöriga och symtom. Man talade om döendet, patientens upplevelser, anhörigas upplevelser, förluster och sorg, om svårigheten att kommunicera sin sorg med andra, både med andra anhöriga, vänner och med oss som vårdpersonal. Kommunikation, närvaro, vikten av att hela tiden lyssna av önskemål och att sätta upp gemensamma mål tillsammans med patient och anhöriga belystes och gav morötter till att åka hem och fundera på hur jag och mina kollegor kan arbeta för att bli ännu bättre i framtiden än vad vi är idag.
Tack!
Stipendierapport-5e-nationella-konferensen
Jenny Kristensson