5:e Nationella konferensen i palliativ vård, Stockholm, 21-22 Mars, 2018.

Den 21-22 mars 2018 arrangerades den 5:e nationella konferensen i palliativ vård i Stockholm. Konferensen vände sig till alla som är intresserade av den palliativa vården oavsett vårdform, vårdnivå eller diagnoser. Drygt åttahundra personer deltog. Temat var: med rötterna mot framtiden – fokus på det palliativa förhållningssättet. Det innebar att den palliativa vårdens historia i Sverige lyftes den första dagen och att visioner för framtiden belystes den andra dagen.
Peter Strang, läkare, professor i palliativ vård och författare, var en av de inledande talarna och lade grunden för konferensen när han talade utifrån Dame Cecily Saunders syn på helhetssyn. Om detta skrev Cecily Saunders 1988 och denna syn är fortfarande högst aktuell inom den palliativa vården idag vilket föreläsningarna på konferensen speglade.
I slutet av den första dagen var det en paneldiskussion i plenum bestående av några av de personer som till stor del utvecklade den palliativa vården i Sverige till det den är idag. Det blev tydligt att den palliativa vården i Sverige har vuxit fram ur ett gräsrotsperspektiv, att det är individer som har byggt en rörelse, som så småningom har mynnat ut i även politiska beslut. Panelen fick i slutet ge var sin spaning om vad som är viktigt att fokusera på idag och in i framtiden. Det som fastnade för mig var sjuksköterska och professor Birgit Rasmussens framtidsspaning om vikten av att få in Volontärer i palliativ vård. Hon menade även att det krävs en femte hörnsten i palliativ vård, nämligen Omvårdnad.
Den andra dagen ägnades plenum åt framtiden. Georg Engel, leg läk, med dr och verksamhetschef för den palliativa vården inom Stockholms sjukhem, delgav oss sitt span på framtida Palliativ vård. Det han framförallt tryckte på var att den digitala utvecklingen kommer att fortsätta och hur den kommer att underlätta för allt fler patienter att kunna vårdas hemma. Med ökad digitalisering kommer etiken att få en oerhört viktig och framstående roll.
De föreläsningar jag gick på var givande och höll en hög nivå. Eftersom jag just nu arbetar med ett projekt på min arbetsplats ASIH i Lund med att beskriva och strukturera stödet till Närstående, så var mitt personliga fokus för denna konferens Närståendes roll. Jag gick på flera föreläsningar på detta tema. Det som sticker ut är framförallt sjuksköterska och post-doc Maja Holms föreläsning om Närståendes sorg före och efter ett förväntat dödsfall. Förberedelse definieras som hur redo närstående upplever sig vara för att ge praktisk vård, känslomässigt stöd och för att hantera den egna stressen. Jag fick möjlighet att prata med Maja efter föredraget och fick därigenom hjälp att placera vårt eget närståendeprojekt i ett större sammanhang. Det var oerhört värdefullt.
Jag ställde ut min poster med titeln: ”Vad vill jag egentligen med resten av mitt liv?” som beskriver patienters upplevelse av att samtala om önskemål och prioriteringar i livets slut med hjälp av kort som samtalsverktyg. Jag hade flera spännande diskussioner kring hur samtalskorten kan underlätta det viktiga samtalet.
Ett stort och hjärtligt tack till Södra Sveriges Sjuksköterskehem för det stipendium jag fick för att kunna åka på konferensen. Tack!

Christa Pranter

EMS2018 Copenhagen, 16-18 april 2018, Köpenhamn

EMS2018 Copenhagen
It takes a system to save a life – ”Next is now”
En kortfattad summering av budskapen som givits under konferensen är att mer fokus måste läggas på faktorer som rör de första länkarna i kedjan-som-räddar-liv, dvs. mer fokus på samhället (dvs. HLR-utb/använda hjärtstartare) och mer forskningsfokus /inovation på larmcentralerna för att förbättra identifieringen av hjärtstopp i 112-samtal och mer fokus på hur vi kan förbättra larmoperatörens telefonguidning av hjärt-lungräddning till uppringaren.
Ett större fokus kring hjärtstoppsforskning måste vidare ligga på global nivå, där man arbete över kontinenter och det är essentiellt med enhetligt rapportering i nationella kvalitetsregisters så att internationella jämförelser är genomförbara.

Cecilia Andréll

Barnveckan 2018, 23-26/4 i Västerås

Väldigt bra arrangemang i Aros kongresscenter. Det fanns massvis av bra föreläsningar att välja mellan, tyvärr gick de parallellt men vissa hölls vid mer än ett tillfälle. Vi valde de föredrag som känns mest aktuella inom barnhälsovården, ex allergier, eksem och smörjskola samt barn som far illa men även lite mer udda ämnen som kraniosynostos och medfödda metabola sjukdomar.

Malena Sinclair Kryger och Johanna Bengtsson

ESC 2018 Budapest20180509- 20180512

Tacksam för att kunna åka på en konferens som ger en möjligt att vidga vyerna från Sverige till Europa och övriga världen. Vad händer i preventivmedelsforskningen. Kommer ett preventivmedel för män. Ja kanske enligt forskare i USA men många frågetecken så tidigast om allt går bra eventuellt år 2032.
Vilka sätt når andra länder ut med sitt budskap om sexuell hälsa intressanta föreläsningar.

Marie-Louise Lundborg

UIP World Congress of Phlebology den 4-8 februari, 2018 i Melbourne, Australien.

Att få delta i världskongressen som går av stapeln vart tredje år var mycket inspirerande. Kongressprogrammet var omfattande och uppdelat på många parallellsessioner. Särskilt givande var det på ”hands-on Training session” som jag anmält mig till i kompression och ultraljud av vener. På sessionerna fanns det utrymme att diskutera och utbyta kunskap med kollegor som arbetar med patienter med åderbråcksproblem runt om i världen. Till min stora glädje kunde jag känna att min arbetsplats ligger i framkant gällande diagnostik, behandling och uppföljning av patienter med vensjukdomar.

Reserapport-från-Australien
Hälsningar
Margareta Lundell, leg sjuksköterska, Venous Centre, Läkarhuset Ellenbogen. Malmö

6:e Nordiska amningskonferensen, 2015-09-24 – 2015-09-25, Frösundavik, Stockholm

Konferensen tog upp vitt spridda frågeställningar inom ramen för ämnet. Stort intryck gjorde antropologen Helen Ball med sitt anförande kring forskningen om samsovning amning och SIDS. Detta är ett stort bekymmer i Sverige då Socialstyrelsen råder att späda barn under 3 månader inte ska samsova med sina föräldrar vilket ofta skapar oro och för lite sömn för familjen. I Storbrittanien informerar hälsovården istället om hur samsovning sker på ett säkert sätt.

Karolina Nilsson