Stipendier

Konferens | Studieresa | Studier | Språkgranskning / Etik | Lena Widing |FoU |Doktorand |Post Doc |Seniorstipendium

Följande gäller vid ansökan

 • Krav på medlemskap i föreningen SSSH under minst ett år (årsavgift erlagd).
 • Ofullständigt ifylld ansökan behandlas inte.
 • Avrapportering enligt instruktion på fastställt formulär är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas, gäller ej seniorstipendier.
 • Beviljande/avslag meddelas per mejl alternativt per post.
 • Minst 12 månader mellan varje ansökningstillfälle om inte annat anges.

Ansökningsförfarande

 • Ansökan är digital, se respektive stipendium.
 • I de fall bilagor efterfrågas, som ej kan laddas upp, ber vi dig mejla till sssh.lund@gmail.com alternativt skicka per post.
 • Vid frågor angående ansökan kan ni kontakta oss via mejl (sssh.lund@gmail.com).

Konferens 

Ansökningsblankett Konferens
Stipendieansökan ska vara föreningen tillhanda senast två månader innan konferensen. Ersättning för konferensavgift, resa och boende (totalsumma) kan sökas, se tabell. Stipendiebeloppet är beroende av platsen för konferensen. Maxbelopp för boende är 1200 kr/natt oavsett resmål (inkluderat i totalsumma).

Plats                                                        Totalsumma
Sverige, Norge, Danmark och Finland,        8000 kr
Europa, Island, Färöarna och Grönland,      13 000 kr
Övriga Världen                                           25 000 kr

Studieresa

Ansökningsblankett Studieresa 
Stipendieansökan ska vara föreningen tillhanda senast två månader innan studieresan.
Vid ansökan ska framgå:

 • Resmålet och på vilket sätt studieresan skulle vara av värde för dig i ditt arbete.
 • Program för besöket.
 • Beräkning av ersättning för resekostnader och uppehälle samt eventuell avgift för studiebesök (maxbelopp för boende är 1200 kr/natt).

Studier 

Ansökningsblankett Studier och Kurser

 1. Specialistsjuksköterskeexamen alternativt magister/master examen
  Stipendiet utgör 7000 kr per utbildning och kan sökas för omkostnader i samband med utbildningen.
 2. Utbildning på avancerad nivå; 7,5 – 30 hp (högskolepoäng)
  Beroende på antal högskolepoäng varierar stipendiebeloppet mellan 2000 – 6000 kr per kurs och kan sökas för omkostnader i samband med kursen.
  Nivå                      Belopp
  7,5 hp                    2000 kr
  15 hp                     4000 kr
  30 hp                     6000 kr.                                                                    Avrapportering på fastställt formulär innehållande bevis på examen eller genomförd kurs är ett villkor för att nya stipendier skall kunna sökas.Språkgranskning inför publicering / Etikansökan

Ansökningsblankett Språkgranskning/etikansökan 
Stipendiet på 4000 kr avser täcka kostnader för språkgranskning inför publicering / etikansökan och kan sökas en gång per projekt.


Lena Widings stipendium

Ansökningsblankett Lena Widing stipendiet 
För forskning/utveckling av vård/omsorg av barn eller äldre. Stipendiet på 50 000 kr avser att leda till förbättringar inom omvårdnad för barn alternativt äldre. 

Urvalskriterier vid bedömning gäller lika för forskningsprojekt och utvecklingsarbete:
– Genomförbarhet
– Klinisk relevans

Följ anvisningar för respektive ansökan:
– Utvecklingsarbete
– Forskningsprojekt

Klinisk forskning och utvecklingsarbete inom omvårdnad

Ansökningsblankett Forskning och Utvecklingsarbete 
Stipendiet på 30 000 kr avser att täcka utgifter för genomförande av projekt inom omvårdnad, utveckling och utvärdering av vård och behandling eller en empirisk studie inom din magister/master utbildning. Kliniskt utvecklingsarbete prioriteras och din närmaste chef ska bevilja projektet. Medel kan användas som ersättning vid tjänstledighet eller arbete som utförs på ledig tid.

Obligatoriska bilagor som ska medfölja ansökan är projektplan, ekonomisk plan och godkännande från närmaste chef.

Doktorand

Ansökningsblankett Doktorand
Stipendiet är på 15 000 kr och kan sökas en gång under din forskarutbildning.

Postdoc 

Ansökningsblankett Postdoc
Stipendiet är på 20 000 kr och kan sökas en gång efter disputation.

Seniorstipendium 

Ansökningsblankett  Seniorstipendium
Stiftelsen Systergården delar ut seniorstipendier till pensionerade sjuksköterskor. Stipendiet är på 5000 kr som en fast summa och kan sökas max 2 gånger med 12 månaders mellanrum under löpande 3 år. Redovisning av stipendiet krävs ej. 

För dig med e-post uppmanar vi att du använder det digitala formuläret för ökad säkerhet.
Om du inte har e-post ta kontakt med Madelaine Petersson, telefon 0708 400 245, tala in ett meddelande med namn och adress, så skickas ett aktuellt ansökningsformulär hem till dig. Äldre ansökningsformulär godkänns inte.